PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE

PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE
Prezentarea Organizatiei

Bucureşti, martie 2016

 

CUPRINS

 

1. Prezentarea generala a organizatiei 3

1.1 Introducere. 3

1.2 Scurt istoric. 4

1.3 Scopul si obiectivele organizatiei 6

1.4 Membrii organizatiei 7

1.5 Punctele forte ale organizatiei 8

1.6 Publicatii emise. 9

1.7 Parteneriate strategice. 9

2. Experienta relevanta a organizatiei 11

2.1 Experienta generala. 11

2.2 Activitati in sustinerea dezvoltarii locale si cooperarii europene. 18

2.3 Principalele manifestari interne organizate de PSP. 19

2.4 Vizite profesionale, schimburi de experienta, seminarii si conferinte externe. 24

2.5 Experienta in domeniul proiectului 27

3. Capacitatea relevanta a organizatiei 29

 

 

 

 

1. Prezentarea generala a organizatiei

 

1.1 Introducere

 

Patronatul Serviciilor Publice (P.S.P) reuneşte ansamblul persoanelor cu responsabilitati manageriale in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, de amenajare a teritoriului si habitat, administraţii publice locale si servicii publice din cadrul acestora, asociaţii de dezvoltare intercomunitara, alte servicii publice de interes general, operatori, agenţi economici precum si alte persoane juridice si specialisti in domeniu.

Prin problematica abordata, prin numărul membrilor si partenerilor sai, prin consistenţa discuţiilor cu partenerii de dialog si prin acţiunile pe care le-a realizat, P.S.P. se poziţionează ca cea mai importanta organizaţie din sfera serviciilor publice.

Prezenta in rândul membrilor P.S.P. a operatorilor furnizori de servicii publice precum si a autorităţilor publice locale, în cadrul celor opt filiale teritoriale, face ca organizaţia noastră sa fie una unica in România.

Patronatul Serviciilor Publice colaborează si se implica activ in domeniile de convergenta privind dialogul cu partenerii sociali, adaptarea la exigentele Uniunii Europene pentru patronate si sindicate, modernizarea serviciilor, consolidarea poziţiei sale prin participarea la dialogul social si instituţional cu ceilalti parteneri sociali din rândul autoritatilor publice centrale si locale ca si afirmarea in cadrul miscarii patronale europene si internaţionale. Toate acestea, in paralel cu dezvoltarea capacitaţii de comunicare interna si externa, creşterea transparentei de acţiune si de dezvoltare a capacitaţii de atragere de resurse pentru realizarea obiectivelor sale prin participarea la programe europene, crearea de structuri de specialitate si alte activitati, conform reglementarilor in domeniu.

In realizarea tuturor acestor obiective, P.S.P. a desfăşurat si desfăşoară o politica de parteneriat activ cu poli de competenta reprezentaţi de experţi, societati de consultanţă sau instituţii care pot contribui la afirmarea patronatului, la profesionalizarea activităţii sale si la suportul general sau specific al membrilor săi.

Pentru buna desfăşurare a activităţii de sprijinire a operatorilor de servicii publice, P.S.P. a încheiat o serie de protocoale cu organizaţii si structuri asociative din tara si străinătate precum si cu instituţii ale administraţiei publice centrale prin care s-au stabilit obiective si masuri concrete de colaborare.

Prin participarea în cadrul comisiilor de lucru ale CEEP de la Bruxelles (Centrul European al Întreprinderilor Publice Locale) si la reuniunile europene organizate la acest nivel, ca si in relaţiile bilaterale cu omologi europeni, Patronatul Serviciilor Publice aduce poziţia organizaţiilor romaneşti de profil in domeniile de competenta si deschide orizontul informaţional de comunicare al operatorilor si autoritatilor locale din România.

Începând cu anul 2005, P.S.P. organizează la fiecare sfârşit de octombrie, CONFERINTA NATIONALA A SERVICIILOR PUBLICE din România – eveniment major de dezbatere si informare a tuturor responsabililor de servicii publice – operatori si autoritati publice locale, reprezentanţi ai administraţiei centrale, experţi si invitaţi de marca din întreaga Europa.

 

 

1.2 Scurt istoric

 

 

In ianuarie 1990 a fost creata Asociaţia Profesionala a Lucrătorilor din Gospodăria Comunala si Locativa din România avand ca scop promovarea intereselor membrilor săi in contextual noilor condiţii din economia si societatea româneasca.

 

In cele ce urmeaza sunt prezentate pe scurt etapele cele mai importnate privind dezvoltarea asociatiei, si care au dus la structura si rolul actual:

– Februarie 1992 – Organizaţia se reconstituie in Asociaţia Patronala a Gospodăriei Comunale si Locative din România.

– Septembrie 1996 – Organizaţia dobândeşte personalitate juridică sub denumirea Asociaţia Naţionala Patronala si Profesionala de Gospodărie Comunala si Locativă din România (ANPPGCL).

– 1990-2000 – A promovat si a influenţat multe decizii si politici guvernamentale privind stabilirea cadrului legislativ pentru dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice.

– Februarie 2000 – Asociaţia si-a schimbat denumirea in Patronatul Serviciilor Publice.

– Octombrie 2000 – Devine membru al CEEP (Centrul European pentru Întreprinderi Publice Locale) de la Bruxelles.

– Martie 2003 – devine membru fondator al Federaţiei Naţionale a Patronatelor Serviciilor Publice din România (FNPSPR)

– Martie 2003 – Elaborează Strategia de colaborare cu autorităţile publice locale si semnează protocolul de parteneriat cu structurile asociative din administraţia publica din România.

– Noiembrie 2003 – Forumul Serviciilor Publice din România in perspectiva integrării in UE – se lansează Cartea verde a serviciilor publice din România.

– Februarie 2004 – Sesiunea internaţionala a Serviciilor Publice si extinderea in UE – organizata de PSP în cadrul FNPSPR si CEEP.

– Noiembrie 2005 – Prima Conferinţa Naţionala a Serviciilor Publice din România care a devenit eveniment anual. Se lansează proiectul pentru Statutul Asociaţiilor Intercomunale din România.

– Octombrie 2007 – Forumul China-Europa secţiunea Servicii Publice, organizat la Bucureşti de către PSP si CEEP – Bruxelles (cu participarea a 14 tari europene si China).

– Noiembrie 2007 – Paris – Protocol de parteneriat – Teritoriu European, cooperare si dezvoltare (România, Franţa, Belgia, Grecia, Bulgaria si Turcia).

– Noiembrie 2010 – Lansează Memorandumul pentru un program guvernamental de accelerare a investiţiilor in infrastructura din mediul rural.

– 2009 – Partener in cadrul Proiectului DISCERNO – promovat de CEEP Bruxelles – ce a vizat introducerea unor indicatori de performanta in activitatea autoritatilor locale si furnizorilor de servicii publice.

– Septembrie 2012 – Protocol de colaborare transfrontalieră şi internaţională a ţărilor din Balcani în domeniul dezvoltării serviciilor publice

– 2012 – 2013 – Partener in Proiectul – Noi resurse pentru Dialogul Social – finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

– 2013 – Acord de Parteneriat între PSP şi Asociaţia Naţională a Tehnicilor, Experţilor şi Cercetătorilor în serviciile publice de interes general (ANTEC) – Acord pentru o platformă – program de eficientizare a managementului administraţiei publice locale şi a serviciilor publice, prin îmbunătăţirea capacităţii de a realiza şi implementa proiecte cu finanţare naţională şi europeană

– 2012 – 2014 – Partener in Proiectul “Transfer de Cunoştinţe – Transfer de Capital Uman”, acronym TOK-TOC 124R4, cofinanţat prin Programul European INTERREG IVC.

 

 

1.3 Scopul si obiectivele organizatiei

 

 

In conformitate cu statutul, cu deciziile adoptate in forurile de conducere ale organizaţiei si cu Strategia sa de dezvoltare, P.S.P. si-a lărgit sfera de acţiune poziţionându-se ca o structura reprezentativa a cărei activitate a capatat noi dimensiuni in apărarea cu profesionalism a celor pe care ii reprezintă in toate problemele de importanta majora ce privesc serviciile publice si care stau la baza înţelegerii conceptului de dezvoltare locala.

Implicarea activa in completarea si imbunatatirea cadrului legislativ pentru crearea si licenţierea întreprinderilor publice locale, pentru concesionarea serviciilor publice, pentru atragerea capitalului privat, eficientizarea activităţii întreprinderilor publice locale si accentuarea rolului serviciilor publice in economie, extinderea serviciilor publice in mediul rural, participarea colectivităţilor la actul decizional, evaluarea impactului serviciilor publice asupra mediului si diminuarea acestuia in vederea realizării dezvoltării durabile sunt numai câteva din obiectivele strategice ale Patronatului Serviciilor Publice la care se adaugă:

Creşterea rolului autoritatilor locale in modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice pentru atragerea mediului de afaceri autohton si a investiţiilor străine;
Sprijinirea creşterii economice prin promovarea competitivităţii si stimularea inovaţiei;
Crearea de întreprinderi publice locale pentru dezvoltarea infrastructurii publice de baza;
Creşterea mobilităţii capitalului uman in administraţia publica si in cadrul companiilor de servicii comunale;
Stabilirea unor criterii de performanta si dezvoltarea unui sistem de monitorizare a acestora in sectorul serviciilor publice;
Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice şi întărirea procesului de europenizare a acestora;
Realizarea de programe de instruire şi de formare profesională;
Înţelegerea conceptului de dezvoltare locală (încadrarea obiectivelor în priorităţile strategiilor de dezvoltare regionale, judeţene sau sectoriale;
Îmbunătăţirea legislaţiei care să contribuie la realizarea strategiei de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

 

 

1.4 Membrii organizaţiei

 

 

Activitatea desfăşurată şi prezenţa tot mai activă a PSP în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României au făcut ca la această structură să adere în calitate de membri o serie de operatori de servicii publice, companii reprezentative şi autorităţi publice locale ceea ce face ca PSP să acopere o diversitate de activităţi răspândite pe întreg teritoriul ţării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Punctele forte ale organizatiei

 

În realizarea obiectivelor P.S.P. dispune de capacitatea necesară, astfel:

– Patronatul Serviciilor Publice au un parcurs ce depăşeşte 26 de ani de activitate neîntreruptă care s-a amplificat de la an la an;

– PSP acoperă prin componenţa şi diversitatea membrilor săi toate activităţile specifice serviciilor comunale la care se adaugă preocupările pentru celelalte servicii publice aşa cum sunt ele definite în Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale;

– Patronatul Serviciilor Publice în parte bine reprezentat în teritoriu, activităţile sale creând o dimensiune naţională ceea ce face să fie permanent conectat la problematica serviciilor publice din România;

– Prin acţiunile organizate PSP reuşeşte să mobilizeze anual mai mult de jumătate dintre reprezentanţii administraţiilor locale şi operatorilor de servicii publice. Numărul mare de participanţi la activităţile organizate de PSP demonstrează interesul pentru tematica abordată şi problemele puse în discuţie;

– PSP dispune de o mare capacitate de mobilizare, are mare experienţă în organizarea de evenimente, dispune de personal specializat cu vechime şi experienţă în domeniu şi se sprijină pe implicarea şi organizarea membrilor săi care pot găzdui activităţi şi evenimente specifice proiectului în spaţiile pe care le deţin în spaţiile pe care le deţin cu logistica necesară şi pot pune la dispoziţie personal cu experienţă pentru culegerea de date, activităţi de informare şi diseminare a cunoştinţelor;

– PSP este la ora actuală o bună interfaţă între administraţia centrală şi cea locală, evenimentele organizate fiind tot atâtea prilejuri pentru promovarea dialogului în probleme de importanţă majoră pentru consolidarea activităţii publice pentru dezvoltare şi modernizarea serviciilor locale;

– PSP este foarte bine conectat în plan european şi are protocoale de colaborare potrivit cărora poate beneficia de expertiza şi experienţa unor experţi internaţionali în implementarea multor proiecte în domeniul său de activitate.

 

 

1.6 Publicatii emise

 

 

În cadrul evenimentelor organizate de PSP şi partenerii săi tradiţionali au fost realizate materiale şi s-au întocmit documentaţii care au fost distribuite participanţilor.

În paralel, PSP s-a preocupat de realizarea unor publicaţii (reviste, buletine informative, broşuri, albume) care au ilustrat şi completat cunoştinţele şi temele care au făcut obiectul evenimentelor şi manifestărilor respective.

 

 

 

1.7 Parteneriate strategice

 

 

Pe parcursul functionarii organizatiei, PSP a semnat mai multe protocoale de colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii atat din tara cat si din strainatate, in vederea realizarii de schimburi de experienta si asigurarea de suport reciproc. Printre acestea enumeram:

– Protocol de colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale din România (Federaţia Autorităţilor Locale din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România);

– Acord de colaborare în domeniul serviciilor publice locale cu „CONSERVIZI” – Confederaţia Italiană a Întreprinderilor de Servicii Publice – Roma ITALIA;

– Protocol de colaborare cu Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;

– Protocol de colaborare cu Federaţia Societăţilor cu Economie Mixtă din Franţa (FNSEM);

– Protocol de colaborare cu Primăria din Patras – Grecia;

– Protocol cadru de colaborare „Teritoriu european – cooperare şi dezvoltare” între România, Franţa, Belgia, Grecia, Bulgaria, Turcia;

 

– Protocol de colaborare în domeniul dezvoltării turismului cu FUTOUR GmbH&Co.KG Germania;

– Protocol de colaborare în domeniul managementului deşeurilor cu Asociaţia BIOPLASTIC ROMÂNIA;

– Protocol de colaborare între Patronatul Serviciilor Publice şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

– Protocol de colaborare în domeniul identificării de obiective pentru realizarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare locală cu SC SUN TECHNIC SRL şi SC INTELIGENT QUALITY MANAGEMENT SRL

– Protocol cadru de cooperare transfrontalieră şi interteritorială a ţărilor din Balcani în domeniul dezvoltării serviciilor publice;

– Protocol de colaborare cu Camera de Comerţ Bilaterală România – Turcia cu scopul de dezvoltare şi colaborare în identificarea proiectelor de dezvoltare locală;

– Acord de parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucureşti pentru desfăşurarea de acţiuni, evenimente, conferinţe, proiecte comune de cercetare şi activităţi de formare profesională privind managementul şi administrarea serviciilor publice;

– Acord de parteneriat cu VP HOLDING MANAGEMENT SISTEM SRL cu scopul dezvoltării în comun de proiecte regionale şi/sau internaţionale, iniţierea de proiecte şi propuneri legislative şi îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice;

– Acord de parteneriat cu Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Cancelaria Primului Ministru în domeniul modernizării serviciilor publice în conformitate cu priorităţile guvernamentale;

– Protocol de colaborare între judeţul Argeş din România, Patronatul Serviciilor Publice şi Uniunea Municipalităţilor din Bazinul Mării Mediterane – Turcia;

– Acord de cooperare cu AGENZIA PER LO SVILUPPO – Agenţia de Dezvoltare de pe lângă Camera de Comerţ – Nucleul Industrial din Bazzano L’Aquila – Italia, având ca obiectiv cooperarea economică, tehnologică şi a relaţiilor interpersonale pe teritoriile din România şi Italia.

 

2. Experienta relevanta a organizatiei

 

2.1 Experienta generala

 

Odată cu înfiinţarea la 17 ianuarie 1990 a primei asociaţii patronale şi profesionale din România se conturează primele acţiuni ale iniţiativei colective ca urmare a necesităţii elaborării unei strategii unitare de breaslă, vizând în acelaşi timp şi interese comune patronale, materializate în atribuţiile prevăzute în primul statut de funcţionare al ANPGCL.

Împreună cu prima Comisie guvernamentală pentru reformă, constituită la Ministerul Economiei, Asociaţia Naţională a Lucrătorilor din Gospodăria Comunală şi Locativă participă la elaborarea primelor reglementări specifice serviciilor publice din gospodăria comunală, care au culminat cu Legea nr. 15/1990.

Sfârşitul anului 1990, dar mai cu seamă primul semestru din 1991, a însemnat primul mare seism al restructurării în gospodăria comunală, sub efectul Legii nr. 15/1990, dar şi al extinderii autonomiei locale (Legea nr. 69/1991). Cele 44 de întreprinderi şi grupuri judeţene de întreprinderi comunale au fost divizate şi reorganizate de către autorităţile judeţene şi locale în peste 180 de regii autonome locale sau judeţene şi câteva societăţi comerciale. Conferinţa anuală a Asociaţiei din 4 – 5 iulie 1991 a fost momentul regrupării asociative şi al primelor decizii de afirmare şi de trecere la acţiuni deschise pe planul intereselor patronale. O dată cu multiplicarea regiilor a crescut şi numărul unităţilor membre din cele peste 320 de unităţi de gospodărie comunală existente.

La finele anului 1991, ANPGCL a fost recunoscută ca partener de dialog în probleme patronale şi nominalizată să participe la încheierea primului Contract Colectiv de Muncă la nivel naţional. Cu acest prilej, ANPGCL împreună cu alte câteva organizaţii patronale, au iniţiat constituirea Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român.

Începând din anul 1993 s-au întreprins numeroase acţiuni revendicative şi de reglementare, care s-au soldat cu soluţii sau clarificări, în special cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriei, Ministerul Muncii, Departamentul Guvernului pentru Reformă şi al Administraţiei Publice Locale, realizate mai ales cu medierea Departamentului pentru Relaţiile Guvernului cu Patronatul şi Sindicatele.

În aceeaşi perioadă s-a îndeplinit dezideratul înfiinţării unui organism guvernamental pentru gospodăria comunală. Asociaţia a fost solicitată să organizeze, prin preşedintele ei, Direcţia Generală de Servicii Comunale în cadrul MLPAT, care a început să funcţioneze în luna iulie 1993. S-a creat astfel un bun cadru relaţional pentru demararea unui pachet de acte normative şi recomandări de specialitate în domeniu.

Aprobarea de către Parlament a Memorandumului privind strategia şi realizarea reformei economice şi democratizarea României a prilejuit declanşarea de către ANPGCL a iniţiativei de implicare directă şi activă în proiectarea şi experimentarea restructurărilor, serviciilor locale. Colectivele noastre de specialişti au conturat problemele şi soluţiile şi au promovat dezbaterea unor chestiuni precum patrimoniu, principiile delegării gestiunii şi tipologia specifică societăţilor comerciale etc.

ANPGCL a editat un set de lucrări importante ca doctrină – reglementări, proceduri şi modele adecvate privind restructurarea specifică serviciilor locale. Ele au fost difuzate, în primul rând, celor 120 de unităţi care au subscris la această acţiune, dar şi către celelalte unităţi interesate, precum şi la consiliile locale şi judeţene şi se regăsesc editate în 4 numere din Monitorul Reformei şi, în completare, în Buletinul ANPGCL începând din anul 1999. Tot mai mulţi primari şi preşedinţi de consilii judeţene şi personalităţi din administraţia publică locală au recunoscut existenţa şi capacităţile de acţiune ale ANPGCL, s-au făcut primii paşi spre crearea unor relaţii sistematice cu structurile asociative ale administraţiei publice locale îndeosebi cu Federaţia Municipiilor, Federaţia Oraşelor şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene.

Implicarea nemijlocită şi recunoaşterea societăţii civile în luarea deciziilor la nivel naţional, intervenţiile pertinente, repetate şi insistente ale Patronatului Serviciilor Publice la organele centrale şi locale au sporit credibilitatea acestuia, care a fost recunoscut ca un partener de dialog la nivelul Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului şi a altor organisme centrale şi locale. Dovadă sunt rezultatele obţinute, dintre care reamintim pe cele mai semnificative:

Ø rezolvarea prin intervenţii directe la Preşedinţie, Parlament şi Guvern a unor probleme stringente legislative, economice şi financiare au fost transpuse în elaborarea unor acte normative care reglementează problematica preţurilor la energia termică livrată populaţiei, recuperarea din datoriile bugetelor locale, corelarea termenelor de decontare a facturilor şi a procentelor de penalizare pentru neachitarea în termen a acestora etc.;
Ø invitarea specialiştilor din conducerea ANPGCL la lucrările Comisiei de Fundamentare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică pe termen mediu a României, în cadrul căreia a fost inclusă şi problematica gospodăriei comunale;
Ø intervenţia la Ministerul Muncii şi obţinerea completării Listei meseriilor şi funcţiunilor ce se încadrează în grupa a II-a de muncă din ramura gospodăriei comunale, locative şi a transportului local;
Ø intervenţia făcută la Guvern cu privire la corelarea unor prevederi din OGU nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, obţinându-se modificarea şi completarea acesteia conform Legii nr. 99/1999, potrivit căreia întreaga competenţă privind privatizarea companiilor şi societăţilor comerciale de servicii publice locale revine în exclusivitate autorităţilor publice locale şi nu FPS;
Ø participarea directă la elaborarea, reanalizarea în Parlament şi adoptarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, în care a fost inclusă, la insistenţele PSP, şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
Ø acceptarea introducerii în Legea Patronatelor nr. 330/2001, a unei prevederi propuse de PSP pentru protecţia conducătorilor de unităţi, în sensul că înlocuirea acestora să se poată face numai cu consultarea organizaţiei patronale din care aceştia fac parte;
Ø participarea, an de an, la negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul ramurii cu confederaţiile sindicale din domeniu şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial, după obţinerea avizului Ministerului Muncii;
Ø participarea, din partea Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din România, la lucrările Comisiei Naţionale de Indexare pentru calcularea şi stabilirea “Coşului zilnic”, intervenind pentru luarea în considerare şi a cheltuielilor legate de plata serviciilor publice;
Ø participarea directă la elaborarea “Strategiei Naţionale privind Dezvoltarea Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală pe perioada 2001 – 2004”, elaborată de Ministerul Administraţiei Publice precum şi la elaborarea Strategiei de accelerare a modernizării şi dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice aprobată de Guvern în anul 2006;
Ø participarea directă la elaborarea legislaţiei secundare pe domeniile specifice gospodăriei comunale (apă, canalizare, salubritate şi termie).
Eforturile depuse de PSP pentru recunoaşterea rolului activităţilor desfăşurate de ramura gospodăriei comunale şi locative au fost confirmate atât în programul de guvernare, cât şi în Strategiile Economice ale României pe termen mediu, care au evidenţiat, pentru prima dată, importanţa ramurii serviciilor pentru populaţie, cu componenta sa – serviciile publice de gospodărie comunală. Această politică a fost dovedită, în primul rând, prin elaborarea şi punerea în aplicare a unei serii de acte normative emise, precum şi prin înfiinţarea în cadrul Ministerului Administraţiei Publice a unor structuri pentru coordonarea din punct de vedere strategic şi metodologic a ramurii serviciilor publice de gospodărie comunală: Direcţia generală servicii pentru populaţie; Direcţia pentru promovarea de investiţii străine în gospodăria comunală.

În martie 2003 s-a constituit Federaţia Naţională a Patronatelor din Serviciile Publice din România (FNPSPR), Patronatul Serviciilor Publice (PSP) fiind membru fondator al federaţiei alături de Asociaţia Română a Apei (ARA), Asociaţia Română de Salubritate (ARS), Asociaţia Română pentru Servicii Energetice (ASER), Asociaţia Română pentru Locuinţe (ARL) şi Liga Citadină a Serviciilor Comunale şi Ecologice.

Această nouă structură s-a impus pentru o mai bună reprezentare şi susţinere la nivel naţional a dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice, pentru o mai bună colaborare cu toţi factorii implicaţi în dezvoltarea serviciilor publice şi creşterea eficienţei activităţii operatorilor.

De la data constituirii FNPSPR şi până la obţinerea aprobărilor legale de funcţionare, activitatea PSP s-a împletit cu activitatea Federaţiei, PSP acţionând direct şi sprijinind toate acţiunile întreprinse de aceasta. În această perioadă obiectivul central l-a constituit organizarea în luna noiembrie 2003 a Forumului Naţional “Serviciile Publice de Interes General în Perspectiva Integrării României în Uniunea Europeană”, prilej cu care s-a lansat “Cartea Verde a Serviciilor Publice de Interes General din România”, document de referinţă pentru crearea premiselor de dezvoltare a acestui sector.

Una din metodele de sprijinire a operatorilor de servicii publice a constituit-o organizarea unor întâlniri cu specialiştii din ministere şi cu specialiştii autorităţilor de reglementare, pentru clarificarea unor probleme din legislaţia generală şi din legislaţia sectorială. Unele întâlniri cum au fost cele organizate în câteva rânduri la Jupiter, Braşov, Sinaia şi Turda şi la care au participat specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, au vizat în principal problemele “Codului Fiscal” şi ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate, Legislaţia secundară privind contractele-cadru pentru furnizarea apei şi canalizării, precum şi aspecte ale codului muncii şi contractelor colective de muncă.

O serie de acţiuni ale PSP au fost direcţionate pentru sprijinirea definitivării pachetului legislativ pentru serviciile publice de gospodărie comunală, astfel încât în urma reuniunii de lucru de la Turda organizată în perioada 23 – 25 martie 2005 cu reprezentanţi ai administraţiei publice şi ai societăţii civile, Patronatul Serviciilor Publice a lansat Memorandumul de la Turda care a vizat în principal:

q Starea serviciilor publice;

q Amendamente la Proiectul de Lege al Serviciilor Publice Comunale;

q Proiect de redactare a Legii Serviciilor Comunale de Utilităţi Publice;

q Proiect pentru statutul asociaţiilor intercomunale;

q Proiect pentru un nou model de co-finanţare, PPP-fonduri europene;

q Evidenţierea contabilă a costurilor reale;

q Evidenţierea în tarif a costurilor reale;

q Evaluarea redevenţei minime anuale (nevoia minimă de investiţie pe infrastructura publică).

Propunerile PSP de modificare a pachetului legislativ privind serviciile publice de gospodărie comunală se regăsesc într-o măsură importantă în pachetele de legi şi prin strategia de accelerare a dezvoltării serviciilor publice de gospodărie comunală aprobate de Guvern şi aflate pe agenda de lucru a Parlamentului României.

O atenţie deosebită s-a acordat şi cooperării şi colaborării internaţionale cu organizaţii internaţionale şi europene, PSP devenind membru al AGHTM, ISWA, IWA, ATW şi CEEP.

Prezenţa activă a PSP în cadrul CEEP, organism al Consiliului Europei, ca organizaţie neguvernamentală reprezentativă de profil, a condus la organizarea în 19 – 20 octombrie 2000, la Palatul Parlamentului a Seminarului Internaţional CEEP – ANPPGCL cu tema: “Strategia de pregătire a ţărilor candidate, membre asociate ale CEEP, în vederea aderării la Uniunea Europeană”, ca şi organizarea în februarie 2004, a “Sesiunii Internaţionale a Serviciilor Publice de Interes General şi Extinderea în Uniunea Europeană” cu participarea Patronatului pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi al serviciilor publice (CEEP) şi a Confederaţiei Europene a Sindicatelor (ETUC), manifestare în cadrul căreia s-a analizat stadiul dezvoltării serviciilor publice comunale din România şi strategia dezvoltării acestora până în anul 2025.

Adunarea Generală a Patronatului Serviciilor Publice din 24 februarie 2005 a constituit un moment de cotitură pentru activitatea PSP, acesta reafirmându-şi vocaţia sa exclusiv patronală şi hotărârea de a deveni cel mai reprezentativ patronat în domeniul gospodăriei comunale, partenerul instituţional cel mai activ în dialogul cu sindicatele, cu administraţia publică centrală şi în dezbaterea legislativă consacrată domeniului serviciilor publice.

Activitatea Patronatului, în noua conjunctură, va trebui să capete noi dimensiuni în apărarea cu consecvenţă şi profesionalism a intereselor membrilor pe care îi reprezintă în toate problemele de importanţă majoră:

Ø completarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ;
Ø dezvoltarea controlată a procesului de concesionare a serviciilor publice locale;
Ø îmbunătăţirea performanţelor şi a calităţii acestor servicii şi aducerea lor la standarde europene, ca acestea să contribuie efectiv la îmbunătăţirea calităţii vieţii;
Ø atragerea capitalului privat;
Ø eficientizarea activităţii unităţilor şi accentuarea rolului serviciilor publice în economie;
Ø păstrarea cu stricteţe a caracteristicilor economice şi sociale ale serviciilor publice de interes economic general, cum ar fi:
– egalitatea tuturor consumatorilor faţă de aceste servicii;

– preţ accesibil;

– acces nelimitat şi nediscriminatoriu;

– extinderea serviciilor publice în mediul rural;

– informarea consumatorilor şi participarea colectivităţilor la actul decizional.

Ø evaluarea impactului serviciilor publice asupra mediului şi diminuarea acestuia în vederea realizării dezvoltării durabile.
În toate acţiunile întreprinse Patronatul Serviciilor Publice dezvoltă o politică de parteneriat activ în dialogul instituţional încheind numeroase acorduri de colaborare şi parteneriate cu instituţii centrale, cu structurile asociative ale autorităţilor locale, pentru sprijinirea membrilor săi şi pentru reprezentarea intereselor acestora.

O contribuţie importantă o reprezintă aducerea în atenţia partenerilor de dialog a conceptului de dezvoltare locală şi faptul că serviciile publice sunt determinante în asigurarea condiţiilor de dezvoltare şi modernizare a localităţilor.

În acest sens în anul 2010 PSP lansează Memorandumul pentru un program guvernamental de accelerare a instituţiilor în infrastructura din mediul rural.

În acelaşi timp PSP a acţionat în direcţia implicării sale prin participarea în calitate de partener la unele proiecte cu finanţare europeană.

În plan intern PSP a organizat în această perioadă (2005 – 2015) un număr mare de evenimente consacrate dezbaterii unor probleme de actualitate privind dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice şi în cele din urmă a localităţilor din România.

În plan extern PSP şi-a amplificat activitatea prin organizarea şi participarea la conferinţe europene, stagii de formare şi schimburi de experienţă cu operatori, autorităţi publice europene şi organizaţii similare.

Sunt numai câteva din obiectivele strategice ale PSP, iar acestea nu s-au putut realiza decât printr-o legătură cât mai strânsă şi eficientă cu membrii săi, pentru cunoaşterea în amănunt a problemelor cu care aceştia se confruntă, în scopul găsirii soluţiilor adecvate şi a promovării lor către organele centrale şi locale de decizie, executive sau legislative.

Patronatul Serviciilor Publice a plecat de la premiza că numai acţionând împreună cu ceilalţi factori cu responsabilităţi în domeniu îşi va dovedi forţa şi recunoaşterea la nivel central şi local pentru reprezentarea cu competenţă a intereselor comune patrimoniale, economice şi juridice ale membrilor săi.

 

2.2 Activitati in sustinerea dezvoltarii locale si cooperarii europene

 

Pentru sprijinirea şi consilierea autorităţilor publice locale şi a operatorilor de servicii publice, PSP a organizat, cu sprijinul filialelor teritoriale, începând cu luna octombrie 2005 şi până în prezent, reuniuni de lucru în cadrul cărora, pornind de la inventarul problemelor cu care se confruntă colectivităţile locale, a identificat o parte din soluţiile care pot contribui la dezvoltarea locală prin realizarea unor obiective în sistemul parteneriatului public privat, la dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice şi implicit la dezvoltarea locală şi la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din localităţile respective.

S-a observat că mai mult decât în alte dăţi reprezentanţii autorităţilor locale sunt mai pregătiţi să discute despre problemele localităţilor în înlăturarea lor de la cele urgente la cele ce pot fi anticipate într-o strategie de dezvoltare locală.

Dezbaterile au permis de asemenea o evaluare a importanţei crescânde privind cooperarea descentralizată ca un veritabil instrument de muncă şi de dezvoltare a politicilor locale într-un context european. Asociaţiile între localităţi sunt tot mai mult percepute ca un instrument indispensabil pentru punerea la dispoziţie a unor servicii mai uşor accesibile şi a unei mai bune calităţi a acestora. Dar odată cu descentralizarea şi deconcentrarea serviciilor publice sporeşte influenţa administraţiei publice locale.

Influenţa Guvernului central asupra dezvoltării locale este încă nesemnificativă, acest lucru se va schimba atunci când administraţia centrală va dezvolta acele politici care să conducă la asigurarea stabilităţii macroeconomice, la reglementarea cadrului legal naţional şi la distribuirea veniturilor.

Întâlnirile din această perioadă au adus în atenţie pe lângă nevoile imediate de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii serviciilor publice multe proiecte care, dacă vor fi tratate cu seriozitate şi vor fi sprijinite în a deveni realităţi profitabile în localităţile respective, vor schimba în câţiva ani faţa României.

Prezentam în continuare o sinteză a principalelor evenimente organizate de PSP în perioada amintită.

 

 

2.3 Principalele manifestari interne organizate de PSP

 

In cele ce urmeaza sunt prezentate principalele manifestări interne organizate de PSP în perioada octombrie 2005 – decembrie 2015:

 

Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice şi Salonul de Gospodărie Comunală (Poiana Braşov cu tema: „Starea actuală şi viitorul serviciilor publice de gospodărie comunală în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”, 19 – 21 octombrie 2005);
Ø Sesiune – dezbatere cu tema: “Relaţia dintre operatorii de servicii publice şi autorităţile de inspecţie şi control între DIALOG – COLABORARE – CONTROL – SANCŢIUNE” Poiana Braşov, 12 – 14 mai 2006;
Ø Seminar cu tema: „Dezvoltarea durabilă, Intercomunalitatea şi dinamica teritoriilor; Tratarea apei potabile, Epurarea apelor uzate; Calitatea integrată”, Turda 27 iunie – 30 iunie 2006;
Ø Sesiune – dezbatere cu tema: “Noua confruntare majoră pentru administraţia publică locală şi serviciile publice – Amenajarea Teritoriului. Probleme şi soluţii pentru diversificarea serviciilor comunale şi modernizarea infrastructurilor publice”, Staţiunea Venus, 14 – 16 iunie 2006;
Ø “Prerogativele şi obligaţiile instituţionale ale consiliilor locale, operatorilor şi beneficiarilor – pentru o dezvoltare durabilă a serviciilor comunale de utilităţi publice” Herculane 02 – 04 martie 2006; Piatra Neamţ 9 – 11 martie 2006; Sinaia 22 – 24 februarie 2006;
Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice şi Salonul 2006 al Dezvoltării Publice Locale Poiana Braşov, 25 – 28 octombrie 2006, cu tema: „Politici şi surse de finanţare a serviciilor şi a infrastructurilor din gospodăria comunală”;
Ø Sesiune dezbatere cu tema: “Finanţarea şi cofinanţarea proiectelor de investiţii locale – dimensiuni tehnice, montaje şi mijloace financiare de punere în practică” Poiana Braşov, 21 – 23 februarie 2007;
Ø Sesiune dezbatere cu tema: “Noile reglementări privind serviciile publice – o etapă necesară în realizarea strategiilor şi proiectelor de interes pentru administraţia publică locală”, Sinaia, 25 – 27 aprilie 2007;
Ø Sesiune dezbatere cu tema: „Strategiile de dezvoltare – instrumente indispensabile ale consiliilor locale pentru eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor publice şi pentru atragerea surselor de finanţare”, Staţiunea Jupiter 7 – 9 iunie 2007;
Ø Forumul China – Europa – Secţiunea „Servicii de Interes General (WT23 – SGI)” organizat de PSP România şi CEEP (Bruxelles) la Bucureşti 4 – 5 octombrie 2007 cu participarea reprezentanţilor din 14 ţări europene şi din China;
Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice şi Salonul 2007 al Dezvoltării Publice Locale cu tema: „Amenajarea teritoriului prin modernizarea serviciilor publice şi dezvoltarea întreprinderilor publice locale” Poiana Braşov, 24 – 26 octombrie 2007;
Ø Reuniunea de lucru cu tema: „Cofinanţarea proiectelor pentru dezvoltarea locală şi realizarea unor obiective în sistemul parteneriatului public – privat”, Negreşti Oaş 14 februarie 2008;
Ø Forumul proiectelor pentru dezvoltarea locală cu tema: „Creşterea capacităţii locale de finanţare şi cofinanţare a proiectelor – un obiectiv prioritar; Creşterea veniturilor proprii ale autorităţilor publice locale prin realizarea unor obiective locale în sistemul parteneriatului public – privat”, Braşov 20 – 22 martie 2008;
Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice şi Salonul 2008 al Dezvoltătii Publice Locale cu tema: „Dezvoltarea locală prin programe europene – un obiectiv prioritar, Braşov 23 – 25 octombrie 2008;
Ø Reuniunea de lucru cu tema: „Serviciile publice şi dezvoltarea locală; Rolul primăriilor în procesul de creare şi modernizare a întreprinderilor publice locale” Sala NATO, Hotel Piatra Mare – Poiana Braşov, 18 – 21 februarie 2009;
Ø Reuniunea de lucru cu tema: „Serviciile publice şi dezvoltarea locală; Rolul primăriilor în procesul de creare şi modernizare a întreprinderilor publice locale”GRAND HOTEL CEAHLĂU – PIATRA NEAMŢ, 19 – 22 martie 2009;
Ø Sesiunea de lucru cu tema: „Finanţele publice locale, identificarea de resurse proprii şi atragerea de fonduri private pentru dezvoltarea obiectivelor de interes local şi modernizarea serviciilor publice”, 14 – 16 mai 2009 – Hotel Alpin – Poiana Braşov.
Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice şi Salonul 2009 al dezvoltării Locale cu tema: „Finanţare pentru dezvoltare, creşterea volumului de investiţii locale prin îmbunătăţirea capacităţii de a administra şi gestiona fonduri europene”, Poiana Braşov, 14 – 16 octombrie 2009.
Cu acest prilej fost lansat Memorandumul pentru un Program guvernamental de accelerare a investiţiilor în infrastructura din mediul rural.

Ø Forumul Serviciilor Publice din România cu tema: „Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice – condiţie esenţială pentru eficientizarea actului de administraţie şi de creştere a autonomiei locale” – Braşov, 17 – 19 februarie 2010;
Ø Sesiunea – Dezbatere cu tema: „Relaţia dintre administraţia locală, operatorii de servicii publice şi autorităţile de concurenţă, de reglementare, inspecţie şi control între dialog – colaborare – sancţiune” – Braşov, 22 – 24 aprilie 2010;
Ø Sesiunea – Dezbatere cu tema: „Realizarea proiectelor la investiţii în infrastructura publică de bază cu suportul administrativ, tehnic şi financiar al statului şi prin promovarea parteneriatului public-privat” – Jupiter 17 – 20 iunie 2010;
Ø Sesiunea – Dezbatere cu tema: „Managementul financiar al unei instituţii publice; Managementul veniturilor proprii şi al cheltuielilor publice; întocmirea proiectului de buget – Jupiter, 8 – 11 septembrie 2010;
Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice şi Salonul Dezvoltării Publice Locale cu tema: „Rolul administraţiei publice locale în dezvoltarea şi modernizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice” – BRAŞOV – 10 – 12 noiembrie 2010;
Ø Forumul Serviciilor Publice şi al Proiectelor pentru Dezvoltarea Locală Hotel Sinaia, 16 – 18 februarie 2011;
Ø Seminarul – Dezbatere cu tema: „Managementul performanţei în administraţia publică locală şi crearea unui spaţiu european al serviciilor” Jupiter – Hotel Capitol 9 – 12 iunie 2011;
Ø Seminarul – Dezbatere cu tema: „Serviciile publice ca mijloc de dezvoltare locală” Jupiter – Hotel Capitol 8 – 10 septembrie 2011;
Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice şi Salonul Dezvoltării Locale cu tema: „Serviciile publice ca mijloc de dezvoltare locală” 9 – 11 noiembrie 2011, PIATRA MARE – SALA NATO – POIANA BRAŞOV;
Ø Forumul Serviciilor Publice 23 – 25 februarie 2012 – Hotel ARO PALACE – BRAŞOV „Serviciile publice în societatea românească şi în context comunitar; Adaptarea la evoluţii şi necesităţi prin transparenţă şi responsabilitate publică”;
Ø Conferinţa Zonală organizată în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu tema: „Revitalizarea serviciilor publice prin creşterea capacităţii locale de finanţare şi cofinanţare a acestora” – Hotel Internaţional – Băile Felix, 29 – 31 martie 2012;
Ø Conferinţa Zonală organizată în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu tema: „Revitalizarea serviciilor publice prin creşterea capacităţii locale de finanţare şi cofinanţare a acestora” – Hotel Grand Ceahlău – Piatra Neamţ, 5 – 7 aprilie 2012;
Ø Forumul dezvoltării locale cu tema: „Promovarea investiţiilor de mediu de către autorităţile publice locale; Surse de finanţare şi pregătire a proiectelor” 4 – 7 iulie 2012, Hotel Capitol, Jupiter – Mangalia;
Ø Conferinţa Naţională a Serviciilor Publice cu tema: „Guvernare modernă şi dezvoltare locală – un parteneriat activ între colectivităţile teritoriale şi operatorii de servicii publice” 31 OCTOMBRIE – 3 noiembrie 2012, Hotel RINA – Sinaia;
Ø SEMINAR – DEZBATERE 13 – 16 decembrie 2012 – Poiana Braşov cu tema: ”Capacitatea locală de gestionare a proiectelor; Lecţii învăţate din pregătirea şi implementarea proiectelor regionale în perioada 2007 – 2013”;
Ø FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE cu tema: „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii publice de bază. Rolul autorităţilor publice locale şi al ADI-urilor în accesarea fondurilor europene, implementarea proiectelor şi delegarea serviciilor de utilităţi publice”, 20 – 23 februarie 2013 – Hotel RINA – SINAIA;
Ø forumul de vară al Serviciilor Publice cu tema: „Serviciile Publice – Prezent şi Perspectivă”, 19 – 22 iunie 2013, Hotel Capitol, Jupiter – Mangalia;
Ø Simpozion – Dezbatere cu tema: „Rolul autorităţilor locale şi al Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară în elaborarea şi implementarea proiectelor regionale din sectorul de apă şi deşeuri”, 22 – 25 august 2013, Hotel Capitol, Jupiter – Mangalia;
Ø CONFERINŢA NAŢIONALĂ A SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA cu tema: „Performanţa economică a operatorilor de servicii publice – factor determinant în dezvoltarea comunităţilor locale”, 20 – 23 noiembrie 2013 – Hotel Rina – Sinaia
Ø Seminar – Dezbatere cu tema: „retrospectiva anului 2013 în serviciile comunitare de utilitĂŢi publice” 12 – 15 decembrie 2013, Hotel Miraj, Poiana Braşov;
Ø FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE „Serviciile publice în sprijinul iniţiativelor de dezvoltare locală” 13 – 16 martie 2014 – Hotel RINA – SINAIA;
Ø Seminar – Dezbatere „Strategia de dezvoltare şi planul de afaceri. Noile programe ale cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru 2014 – 2020”, Câmpia Turzii – Complex Milexim 3 – 6 aprilie 2014
Ø FORUMUL DE VARĂ AL SERVICIILOR PUBLICE 22 – 28 IUNIE 2014 – HOTEL CAPITOL – JUPITER
Ø Simpozion – Dezbatere „Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice; Capacitatea locală de gestionare a proiectelor”, 21 – 24 august 2014 Hotel Capitol, Jupiter – Mangalia
Ø Seminar – Dezbatere cu tema: „Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice prin consolidarea capacităţii instituţionale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară” 16 – 19 octombrie 2014 Hotel Miraj – Poiana Braşov
Ø CONFERINŢA NAŢIONALĂ A SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA cu tema: „Miza strategică a administraţiei publice – modernizarea serviciilor de gospodărie comunală din perspectiva Strategiei Guvernului de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice” – 20 – 23 NOIEMBRIE 2014 – SALA ONIX – HOTEL PIATRA MARE – POIANA BRAŞOV
Ø Retrospectiva anului 2014 în serviciile comunitare de utilităţi publice 11 – 14 decembrie 2014 Hotelul Hart din Predeal – Braşov
Ø FORUMUL SERVICIILOR PUBLICE cu tema: ”Managementul şi administrarea serviciilor publice; Competenţele şi responsabilităţile autorităţilor locale” 12 – 15 martie 2015 – Hotel RINA – SINAIA
Ø SESIUNE – DEZBATERE cu tema: ”Îmbunătăţirea capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice” 14 – 17 mai 2015 HOTEL ESPLANADA – TULCEA
Ø FORUMUL DE VARĂ AL SERVICIILOR PUBLICE cu tema: „Rolul autorităţilor locale în dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice; Relaţiile contractuale între autorităţile publice şi operatori” 2 – 5 iulie 2015 – HOTEL CAPITOL – JUPITER
Ø Simpozion – Dezbatere cu tema: „Finanţări europene şi naţionale dedicate proiectelor de dezvoltare şi modernizare a serviciilor publice” 20 – 23 august 2015 Hotel Capitol – Jupiter – Mangalia
Ø CONFERINŢA NAŢIONALĂ A SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA cu tema: “Creşterea autonomiei locale şi dezvoltarea capacităţii administrative prin introducerea criteriilor de performanţă în activitatea colectivităţilor teritoriale şi operatorilor de servicii publice” 29 octombrie – 1 noiembrie 2015 – Hotel Alpin – Poiana Braşov
Ø Retrospectiva anului 2015 în serviciile comunitare de utilităţi publice „Superlativele anului 2015” – 10 – 13 decembrie 2015 la Hotelul Hart – Predeal.

 

2.4 Vizite profesionale, schimburi de experienta, seminarii si conferinte externe

 

In cele ce urmeaza sun prezentate principalele vizite profesionale, schimburi de experienţă, seminarii şi conferinţe externe, organizate in perioada mai 2006 – octombrie 2015:

Ø Schimb de experienţă cu tema: „Modalităţi de dezvoltare şi eficientizare a serviciilor comunale de utilităţi publice” Franţa – Comunitatea Urbană Grand Angouléme, 29 aprilie – 7 mai 2006 (40 participanţi);
Ø Schimb de experienţă cu tema: “Intercomunalitatea şi parteneriatul public privat – soluţii posibile de dezvoltare şi eficientizare a serviciilor comunale de utilităţi publice” Franţa – Comunitatea Urbană Brest, 8 – 16 iulie 2006;
Ø Conferinţa regională cu tema: “Reglementarea şi funcţionarea serviciilor de gospodărie comunală în condiţii de eficienţă, liberă concurenţă şi transparenţă pentru satisfacerea utilizatorilor în conformitate cu standardele europene; Relaţia dintre autorităţile publice locale şi operatori şi modalităţile de finanţare a infrastructurii serviciilor publice reflectate în relaţiile contractuale” Grecia – Patras, 25 august – 3 septembrie 2006 (50 participanţi);
Ø Reuniune de lucru cu tema: “Relaţia dintre autorităţile publice locale şi operatori şi modalităţile de finanţare a infrastructurii serviciilor publice reflectate în relaţiile contractuale”, Turcia – Primăria Izmir, 23 iunie – 2 iulie 2006 (60 participanţi)
Ø Vizită profesională cu tema: “Modele de parteneriat public – privat şi soluţii de finanţare pentru construcţiile şi exploatarea staţiilor de alimentare cu apǎ şi epurare precum şi pentru managementul integrat al deşeurilor”; Austria 24 martie – 01 aprilie 2007 (40 participanţi);
Ø Schimb de experienţă cu tema: “Organizarea şi funcţionarea consiliilor locale, rolul acestora în contextul descentralizării şi cadrul legislativ pentru asigurarea resurselor financiare în vederea exercitării acestui rol” Franţa – Comunitatea urbană Strasbourg 21 – 30 aprilie 2007;
Ø Conferinţa regională Sud – Est cu tema: „Eficientizarea actului de administraţie şi modernizarea întreprinderilor publice locale”, organizată în parteneriat cu Franţa şi Turcia – Centrul de Conferinţe Surmeli – Efes, 19 – 23 iunie 2007 (80 participanţi);
Ø Schimb de experienţa cu tema: “Finanţarea şi cofinanţarea proiectelor de investiţii locale” Creşterea capacităţii de absorbţie printr-un management performant al resurselor umane, Grecia (Atena) 07 – 14 iulie 2007 (40 participanţi);
Ø Sesiune dezbatere: “Rolul autorităţilor locale în contextul descentralizării şi modul legal necesar asigurării resurselor financiare în vederea exercitării acestui rol”, Grecia – Salonic 01 – 08 septembrie 2007 (40 participanţi);
Ø Conferinţa regională cu tema: “Nevoia abordării strategice a dezvoltării locale”, Turcia – Antalia 22 – 29 septembrie 2007 (40 participanţi);
Schimb de experienţă cu tema: “Amenajarea teritoriului prin modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice” Turcia (Izmir – Kusadasi), 2 – 11 iulie 2008 (30 participanţi);
Romanian – Greek Summer Academy Grecia (Volos) 2008 Academia de vară pentru autorităţile locale şi operatorii de servicii publice cu tema ”Finanţarea proiectelor şi forme de sprijin pentru autorităţile locale, Politici şi experienţă în dezvoltarea locală”, 5 iulie – 12 iulie 2008 (1000 participanţi);
Ø Vizită profesională şi schimb de experienţă cu tema: “Practici şi experienţe în dezvoltarea locală”, Franţa (Consiliul Regional Alsacia) 22 – 30 august 2008 (60 participanţi);
Seminar internaţional şi schimb de experienţă cu tema: “Nevoia abordării strategice a dezvoltării locale”, Turcia – Alanya (Antalya), 4 – 11 octombrie 2008 (60 participanţi);
Vizită profesională şi schimb de experienţă cu tema: “Practici şi experienţe în dezvoltarea locală”, Franţa (Consiliul Regional Alsacia) 22 – 30 august 2009;
Seminar internaţional şi schimb de experienţă cu tema: “Nevoia abordării strategice a dezvoltării locale”, Turcia – Alanya (Antalya), 5 – 12 septembrie 2009;
Vizită de informare şi documentare cu tema: „Creşterea atractivităţii teritoriului prin realizarea unor proiecte de dezvoltare locală”, Norvegia 9 – 14 decembrie 2009;
Vizită de informare şi documentare cu tema: „Rolul autorităţilor locale în asigurarea de servicii publice de calitate pentru cetăţean”, Belgia 9 – 14 decembrie 2009.
Vizită profesională şi schimb de experienţă cu tema: „Colectarea selectivă a deşeurilor, valorificarea şi reciclarea acestora” Elveţia – Montreux – Geneva, 7 – 13 mai 2010;
Vizită profesională şi schimb de experienţă cu tema: “Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice locale” Turcia (Izmir – Kusadasi), 9 – 16 iulie 2010;
Schimb de experienţă în cadrul forumului deschis pentru turism cu tema: „Dezvoltarea şi implementarea conceptului de turism sustenabil. Rolul centrelor de informare în promovarea de modele turistice locale şi regionale” Germania – München (Bavaria), 7 – 14 august 2010;
Conferinţa regională Sud – Est cu tema: “Nevoia abordării strategice a dezvoltării locale” Turcia – Turkler – Alanya (Antalya), 19 – 26 septembrie 2010;
Vizită profesională şi schimb de experienţă cu tema: “Organizarea şi funcţionarea societăţilor intercomunale şi furnizarea de servicii publice pentru cetăţeni”, Franţa 17 – 24 iulie 2011 (Comunitatea Urbană Angouleme şi Asociaţia Intercomunală Rouillac);
Conferinţă şi schimb de experienţă pentru bune practici cu tema „Eficientizarea actului de administraţie prin modernizarea întreprinderilor publice locale şi dezvoltarea parteneriatului public – privat”, Alexandroupolis – Grecia 25 – 31 august 2011;
Conferinţa Regională Sud-Est “Planificarea strategică a unei localităţi” Conference Center – Alayie Hotel – Turkler – Turcia, 19 – 26 septembrie 2011
Conferinţă şi schimb de experienţă pentru bune practici cu tema: “Eficientizarea actului de administraţie prin modernizarea serviciilor publice locale şi dezvoltarea parteneriatului public-privat” Grecia – Alexandropoulis Traki Palace & Conference Center 29 iulie – 4 august 2012;
Conferinţa REGIONALĂ SUD – ESt cu tema: “Dezvoltarea locală în termeni practici” Turcia – Turkler – Alanya (Antalya) 19 – 26 septembrie 2012;
CONFERINŢĂ ŞI SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PENTRU BUNE PRACTICI cu tema: “Eficientizarea actului de administraţie prin modernizarea întreprinderilor publice locale şi dezvoltarea parteneriatului public-privat” Alexandroupolis Thraki Palace Hotel & Conference Center 1 – 7 septembrie 2013;
CONFERINŢA REGIONALĂ SUD – ESt cu tema: “Planificarea strategică a unei localităţi” Turkler – Alanya – Turcia 13 – 20 septembrie 2013
CONFERINŢA REGIONALĂ SUD – ESt cu tema: “Planificarea strategică a unei localităţi” Turkler – Alanya – Turcia, 29 august – 5 septembrie 2014;
CONFERINŢĂ ŞI SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PENTRU BUNE PRACTICI cu tema: “Eficientizarea actului de administraţie prin modernizarea întreprinderilor publice locale şi dezvoltarea parteneriatului public privat” – Alexandroupolis Thraki Palace Hotel & Conference Center, 8 – 13 septembrie 2014
Conferinţa Regională Sud – Est Ediţia a IX-a cu tema: “Planificarea strategică a unei localităţi“. Conferinţa se organizează la Kemer – Antalya în cadrul Programului Teritoriu – european cooperare şi dezvoltare în parteneriat cu Uniunea Mediteraneană a Municipalităţilor din Turcia. Conferinţa are drept scop abordarea teoretică şi practică a conceptului de dezvoltare locală şi de creştere a atractivităţii teritoriului prin realizarea unor obiective de interes local 17 – 24 septembrie 2015 Turcia – Kemer – Antalya
“Nevoia abordării strategice a dezvoltării locale. Amenajarea teritoriului şi urbanism“. Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie din Barcelona şi are drept scop înţelegerea conceptului de dezvoltare locală prin prezentarea unor proiecte de succes care au contribuit la creşterea atractivităţii teritoriale 30 septembrie – 7 octombrie Spania – Barcelona 2015.

2.5 Experienta in domeniul proiectelor

 

Ca o recunoaştere a activităţii sale Patronatul Serviciilor Publice a fost invitat şi a participat alături de alţi parteneri naţionalii şi internaţionali la realizarea şi implementarea unor proiecte finanţate de organismele din Comunitatea Europeană, vizând îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, a organizării şi gestionării acestora, dintre care amintim:

Ø „Ameliorarea termică a clădirilor colective din oraşul Târgu Mureş”, proiect NOVEM cu Agenţia Olandeză pentru Energie şi Mediu;
Ø „Eficienţa şi Calitatea Serviciilor Publice de Interes Local în România. Perspective şi Propuneri”, proiect realizat împreună cu Universitatea Luigi Bacconi, Milano, Italia;
Ø „Asistenţă pentru corporatizarea companiilor de servicii publice”, realizată în colaborare cu firma BCEOM din Franţa;
Ø „Asistenţă pentru întocmirea de proiecte bancabile”, realizată în colaborare cu firma CARL BRO din Olanda.
După aderarea României la Uniunea Europeană, Patronatul Serviciilor Publice a participat în calitate de partener la următoarele proiecte:

Ø 2009 – 2011 – Partener în cadrul Proiectului DISCERNO – promovat de CEEP Bruxelles – ce a vizat introducerea unor indicatori de performanţă în activitatea autorităţilor locale şi furnizorilor de servicii publice;
Ø 2012 – 2014 – Partener în Proiectul „Transfer de Cunoştinţe – Transfer de Capital Uman”, acronim TOK-TOC 1242R4, cofinanţat prin Programul European INTERREG IVC;
Ø 2012 – 2013 – Proiectul – „Noi resurse pentru Dialogul Social”- finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

În cadrul Proiectului Noi Resurse pentru Dialogul Social cu finanţare norvegiană, Patronatul Serviciilor Publice a avut o contribuţie importantă la realizarea obiectivelor înscrise în proiect, activităţi de cercetare, conferinţe şi dezbateri cu participarea partenerilor sociali de la nivelul local şi naţional, crearea unui portal colaborativ – ca instrument în comunicare în domeniu precum şi pentru organizarea unor module de trening pentru crearea de experţi în dialogul social şi managementul conflictelor de muncă.

A participat de asemenea la realizarea a două lucrări: Studiu privind dialogul social şi Ghidul de dialog social în serviciile publice precum şi la realizarea Suportului de curs pentru formarea experţilor în dialogul social.

 

 

3. Capacitatea relevanta a organizaţiei

 

În realizarea obiectivelor sale PSP dispune de o structură executivă (personal salariat), de un Consiliu Director şi de 8 filiale regionale care reprezintă resursă umană necesară implementării unor proiecte, care să sprijine dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice din sfera gospodăriei comunale.

Patronatul Serviciilor Publice dispune de spaţii de lucru precum şi de aparatura de birou necesară cu conexiune la mijloacele de comunicare, etc.

Situaţiile financiare, bilanţurile anuale şi certificatele de atestare fiscală demonstrează de asemenea capacitatea organizaţiei de a se implica şi de a susţine orice demers în domeniul său de activitate.